Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của base

Thí nghiệm base làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối

295.000 

Mô tả Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của base

Gồm:
+ Ống nghiệm, Sodium hydroxide (NaOH) dạng rắn, Hydrochloric acid (HCl) 37% (TBDC),
+ Copper (II) hydroxide (Cu(OH)2 50g.
+ Giấy chỉ thị màu (1 tập)