Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của muối

Thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối

347.000 

Mô tả Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm của muối

Gồm:
+ Ống nghiệm (TBDC);
+ Copper (II) sulfate (CuSO4); Silve nitrate (AgNO3). Barichloride (BaCl2); Sodium hydroxide (NaOH) loãng; Sulfuric acide (H2SO4) loãng (TBDC);
+ Đồng (Cu) lá (1 chai/100g)
+ Đinh sắt (Fe) (1 chai/100g)