Logo Thandongdatviet.com
SẢN PHẨM

Sơ đồ quy trình và cấu trúc một báo cáo nghiên cứu khoa học

Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy học chuyên đề nghiên cứu

01 tờ tranh minh họa có hai nội dung:

– Sơ đồ hoá quy trình viết 1 báo cáo khoa học;

– Sơ đồ tóm tắt cấu trúc báo cáo khoa học dưới dạng sơ đồ tư duy.

– Kích thước (540×790)mm.